cirq.Pauli.wrap_in_linear_combination

Pauli.wrap_in_linear_combination(coefficient: Union[complex, float, int] = 1) → linear_combinations.LinearCombinationOfGates